ออกแบบและติดตั้ง (Design&Install) 
ระบบไฟฟ้า (Electrical System) 
ระบบประปา (Sanitary System) 
ระบบปรับอากาศ (Air Condition System)
ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) 
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (MATV-CCTC System) 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning System)
ระบบคอมพิวเตอร์ ​(Computer System)


ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง (Design&Construction)