แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

รหัส 

ชื่อรายการแบบฟอร์ม 

  DOWNLOAD
PS001
   ใบสมัครงาน (ใช้เฉพาะพนักงานรายเดือน)
   DOWNLOAD
PS001-1
   ใบสมัครงานพนักงานรายวัน              DOWNLOAD
PS002
   แบบสรุปผลการทดลองงานพนักงานรายเดือน
   DOWNLOAD
PS004
    แบบประเมินความประพฤติ
PS006
    ใบลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานรายเดือน (ไซด์งาน)
   DOWNLOAD
PS007
   ใบลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานรายวัน
PS008-1
    ใบขออนุญาติทำงานล่วงเวลา-ทำงานในวันหยุด
   DOWNLOAD
PS009
    ใบลาพนักงานรายเดือน
   DOWNLOAD
PS010
   ใบลาพนักงานรายวัน
   DOWNLOAD
PS011
   ใบลาออกพนักงานรายเดือน
PS012
    ใบลาออกพนักงานรายวัน
    DOWNLOAD
PS013
   ใบแจ้งการขอรับค่าแรง
PS014
   รายการใช้รถและน้ำมันเชื้อเพลิง
PS015
     แบบรายงานการเข้าอบรม              DOWNLOAD 
   แบบฟอร์มฝ่ายบัญชี / การเงิน
 
รหัส
ชื่อรายการแบบฟอร์ม
 DOWNLOOD
AF001
     ใบเบิกค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องเก็บใบเสร็จรับเงินได้
AF003
    รายการเบิกเงินของผู้รับเหมา

  
  แบบฟอร์มฝ่ายวิศวกรรม
 
รหัส
ชื่อรายการแบบฟอร์ม
 DOWNLOOD
EN001
    การประมาณราคา
EN003
   ใบรายงานประจำวัน

 

  
   แบบฟอร์มฝ่ายธุรการ
 
รหัส
ชื่อรายการแบบฟอร์ม
 DOWNLOOD
AM003
    ใบติดต่องานสำหรับหน่วยงานภายใน
AM004
      ใบส่งเอกสาร  
AM006
    ใบแจ้งเครื่องใช้สำนักงานชำรุด